Go back

Stratford's Tabu
Yorkshire Terrier
Female

Stratford's Tabu

Generations
2
3
4
5
6
7