Go back

Ru Gene's Sassy Samantha
Yorkshire Terrier
Female

Ru Gene's Sassy Samantha

Generations
2
3
4
5
6
7